Tin tức công nghệ

Project Unit 10 lớp 7

Discussion in 'EngLish Club' started by toantoanha9120, Jul 24, 2020.

 1. Vận dụng các kiến thức của toàn bài để làm bài tập trong phần Project Unit 10 lớp 7

  Look at the slogans. How are they used? Why are they important?

  Task 1. Look at the slogans. How are they used? Why are they important?
  (Nhìn vào những khẩu hiệu. Chúng được sử dụng như thế nào? Tại sao chúng quan trọng?)

  - Going out? Turn it off!

  - Save energy today for a safer tomorrow!

  It is used to remind people save energy.

  Tạm dịch:

  - Đi ra ngoài? Tắt nó!

  - Tiết kiệm năng lượng hôm nay cho một ngày mai an toàn hơn!

  Nó được sử dụng để nhắc nhở mọi người tiết kiệm năng lượng.

  Task 2. Write simple slogans in groups about how to save energy. They may be accompanied by pictures.
  (Viết những khẩu hiệu đơn giản trong nhóm về cách bảo vệ môi trường. Chúng có thể được kết hợp với tranh)

  Tạm dịch:

  - Tắt ti vi khi bạn không xem.

  - Tắm vòi sen thay vì tắm bồn.

  - Đừng để cửa tủ lạnh mở.
   

Share This Page