Tin tức công nghệ

Unit 11 lớp 6: Communication

Discussion in 'Du Học - Học Bổng' started by toantoanha9120, Dec 2, 2019.

 1. Unit 11: Our greener world

  Communication (phần 1 - 3 trang 53 SGK Tiếng Anh 6 mới)

  Xem thêm : Tiếng Anh 6

  1. The 3Rs Club in your school is doing a survey on how 'green' the students are. Help them answer the following questions. (Câu lạc bộ 3R trong trường em đang làm khảo sát vể việc các học sinh sống "xanh" như thế nào. Giúp họ trả lời các câu hỏi sau. )

  [​IMG]
  2. Interview a classmate. Compare his/her answers with yours. How many different answers have you got? (Phỏng vấn một bạn học. So sánh câu trả lời của cô ấy/cậu ấy với câu trả lời của em. Em có bao nhiêu câu trả lời khác?)

  Hướng dẫn dịch:

  Tường trình câu trả lời của bạn học cho cả lớp biết.
   

Share This Page